Sản phẩm

SIMULIA

  • SIMULIA làm cho quá trình mô phỏng sản xuất trở thành một tiêu chuẩn giúp cải thiện hiệu suất sản phẩm, giảm việc tạo mô hình nguyên mẫu vật lý và thúc đẩy sự đổi mới. Danh mục sản phẩm của SIMULIA cung cấp các sản phẩm mô phỏng tiên tiến và hiện đại nhất, bao gồm Abaqus FEA, Isight, Cảnh báo mất an toàn và Tosca.