TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Chứng chỉ Dassault Systèmes

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam là đối tác chính thức duy nhất tại Việt Nam của Dassault Systèmes trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho phần mềm CATIA.