DELMIA

 

Được cung cấp sức mạnh từ nền tảng 3DEXPERIENCE®, DELMIA trợ giúp các Doanh nghiệp toàn cầu tái định hình các kỹ thuật, các hoạt động và các kế hoạch để sản xuất tối ưu nhất.

 

 

 

 

 

Phần không thể tách rời của nền tảng 3DEXPERIENCE này là kết nối giữa thế giới thật và thế giới mô phỏng

Sản xuất tối ưu đòi hỏi sự phối hợp hài hòa giữa thiêt kế, sản xuất, kênh phân phối, nhân sự và các quy trình. DELMIA giúp bạn chuyển đổi các hoạt động. Với DELMIA, bạn có thể thiết kế và thử nghiệm trong một môi trường sản xuất mô phỏng. Khi đã hài lòng, bạn có thể lên kế hoạch, sản xuất và quản lý tất cả nguồn lực từ nhân sự, sản phẩm, phân phối... 

 

DIGITAL MANUFACTURING

 

KEY BENEFITS

  • Plan, with comprehensive 3D process and resource planning tools to create and optimize build-to-order and lean production manufacturing systems.
  • Simulate, with tools to virtually define and optimize manufacturing assets concurrently with manufacturing planning.         
  • Operate an accurate virtual production system to track real-time production activities, perform schedule changes, launch new programs and introduce model changeovers, and schedule maintenance operations

 

MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT

 

 

KEY BENEFITS

  • Orchestrate people, plant and equipment processes to improve collaboration
  • Achieve real-time visibility, control and synchronization of business processes spanning global operations to achieve and sustain operational excellence
  • Extract real-time manufacturing intelligence to support global continuous process improvement

 

SUPPLY CHAIN PLANNING AND OPERATIONS

 

 

KEY BENEFITS

  • Plan across all planning horizons for optimal results
  • Solve the toughest operations planning and optimization challenges
  • Gain visibility with planning and scheduling to minimize disruptions
  • Receive instant KPI feedback on the quality of decisions

 

Other Articles