Văn phòng NSV sẽ nghỉ thứ 7, ngày 10 tháng 3 năm 2018 cho Sự kiện nội bộ.