Đối Tác Vàng của Dassault Systèmes

Công ty TNHH Hệ Thống Mới Việt Nam trở thành Đối Tác Vàng của Dassault Systèmes trong chương trinh Partner Rewards 2018.

*Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Partner Rewards của Dassault Systèmes, xin vui lòng tham khảo đường dẫn: the official website of Dassault Systèmes.

Ngoài ra, Chúng tôi đã dành cup vô địch - 2017 Largest New Named Account Revenue Cup của Dassault Systèmes.